Czym jest marketing i orientacja marketingowa? Jaką definicję marketingu można przyjąć za podstawę wiedzy w tej dziedzinie? Niniejszy artykuł prezentuje krótko istotę marketingu oraz pojęcie marketingu mix.

Ku definicji marketingu i orientacji marketingowej

Teoretyk Philip Kotler, na łamach swojej – klasycznej już- książki, podaje następującą definicję marketingu: Jest to proces planowania i realizacji pomysłów, ustalenia cen, promocji i dystrybucji idei, towarów i usług do kreowania wymiany, która realizuje cele jednostek i przedsiębiorstw (P. Kotler, Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2005, s. 36). Została ona zatwierdzona przez Amerykańskie Stowarzyszenie Marketingu, na określenie zjawiska, obserwowanego na przełomie XIX i XX wieku, gdy podaż wyprodukowanych wówczas dóbr przewyższyła popyt na nie. Aby zapewnić sobie zbyt, producenci musieli zadbać o to, aby być konkurencyjnym, marka zyskała dobrą renomę, a sprzedaż osiągała zadowalające wyniki. Nowe spojrzenie na proces wymiany dóbr i usług dało początek świeżej perspektywie w funkcjonowaniu przedsiębiorstw- tak pojawiła się orientacja marketingowa. Henryk Mruk i Renata Nestorowicz, definiują ją, jako umiejscowienie oczekiwań klientów na początku procesu gospodarowania; dostosowanie oferty przedsiębiorstwa do oczekiwań klientów (H. Mruk, R. Nestorowicz, Uwarunkowaniach działań marketingowych, [w:] Kompednium wiedzy o marketingu, red. nauk. B. Pilarczyk, H. Mruk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 11). W praktyce oznaczało to poprzedzenie planowania produkcji, badaniem potrzeb konsumenckich, aby upewnić się, że towar znajdzie odbiorców. Jednocześnie, przedsiębiorstwa doszły do tego, że należy rozbudzać potrzebę u klienta i uświadamiać mu ją, a następnie oferować jej zaspokojenie. Rozwój tradycyjnej definicji marketingu przyniosła koncepcja marketingu relacyjnego, zwanego także partnerskim. Mówi ona o tym, że, z czasem, klienta i producenta nie interesowała już sama usługa, jej koszt i zbywanie, ale także możliwość współkreowania długofalowej i owocnej relacji, opartej na zadowoleniu klienta, podwyższaniu jakości oferowanych towarów i lojalności wobec marki. Od ponad stu lat, marketing rozwija się więc, zarówno jako idea zarządzania przedsiębiorstwem, jak i jako zbiór narzędzi, który organizuje pracę firmy tak, aby jej sukces mierzony był satysfakcją konsumenta.

Definicja marketingu ewoluuje poprzez rozszerzenie- marketing w Internecie

Definicja marketingu ewoluuje poprzez rozszerzenie- marketing w Internecie

Przedsiębiorstwo, wchodząc w świat biznesu, zaczyna działań na konkretnym rynku. Jego wybór jest bezpośrednio skorelowany z koncepcją STP, będącej kumulacją takich działań, jak segmentacja (czyli dokonanie podziału konsumentów na grupy, np. ze względu na wiek, płeć, dochody, wykształcenie, pozycję zawodową, etc.), wyboru rynku docelowego (a więc targetu- co w praktyce oznacza wybór danej grupy na klienta, z myślą o którym produkt lub usługa będą tworzone i do którego będą kierowane) oraz pozycjonowania (rozumianego, jako wprowadzanie i lokowanie produktu na rynku docelowym tak, aby konsumenci zyskali świadomość marki, poprzez przemyślane projektowanie wizerunku oraz oferty).Niezwykle istotne dla orientacji marketingowej są także pojęcie komunikacji z konsumentem (wcześniej było to raczej komunikowanie konsumentowi marki, dziś tendencje wskazują na konieczność dialogu z potencjalnym klientem, w szczególności zaś z internautą). Kluczowe znaczenie dla działań marketingowych maj również analizy rynku, badania preferencji konsumenckich, monitoring kampanii promocyjnej, mediów i konkurencji. Wszystko to można określić mianem gromadzenia informacji z rynku i o rynku. Cały proces, ujęty w definicji marketingu Kotlera, musi mieć charakter integracyjny. W swej codziennej pracy, marketerzy, powinni dokładać wszelkich starań, aby praca całego zespołu ludzkiego była podporządkowana idei zadowolenia klienta i odpowiedzi na jego potrzeby- zarówno w kwestii informacji, jak i możliwości nabycia produktu, zareklamowania go, skorzystania z obsługi posprzedażowej itd. Definicja marketingu relacyjnego zakłada, że to nic innego, jak nawiązanie relacji z klientem (bądź to w formie marketingu przychodzącego, bądź wychodzącego) i pełna odpowiedź na jego potrzeby i osiągnięcie zysku w wyniku sfinalizowania takich działań, są naczelnym celem, stawianym działaniom marketingowym. Przedsiębiorstwa są też ukierunkowane na rozbudowanie swojego udziału w danym segmencie rynkowym, czyli, mówiąc krócej, na pozyskaniu, jak największego udziału w rynku. Marketing może też przykładać rękę do popytu na określone dobra, czyniąc je, w świadomości konsumenta, np. niezbędnymi, modnymi, kultowymi. Refleksja nad definicją marketingu nie może pominąć wykorzystywanych przezeń instrumentów.